Usługi kadrowe

Zakres usług kadrowych

 1. Przygotowanie i prowadzenie akt pracowniczych zgodnie z przepisami prawa pracy, w tym prowadzenie wymaganej przepisami prawa dokumentacji zatrudnienia, m.in.:
 • dane osobowe pracownika
 • historia zatrudnienia
 • nieobecności (zwolnienia lekarskie, urlopy pracownicze, inne)
 • informacje o badaniach lekarskich i szkoleniach BHP
 • kary porządkowe
 • wypadki przy pracy i inne
 1. Przygotowywanie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy, m.in.:
 • zatrudnienie
 • zmiana warunków zatrudnienia
 • rozwiązanie stosunku pracy
 1. Ustalanie prawa do przewidzianych przepisami uprawnień pracowniczych, m.in. wymiaru urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych, urlopów macierzyńskich, ojcowskich i wychowawczych, okresu wypowiedzenia, prawa do odpraw i odszkodowań.
 1. Kontrola prawidłowości zwolnień lekarskich, limitów okresu zasiłkowego oraz przygotowywanie pism do lekarza orzecznika ZUS wg życzenia Klienta; zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych pracowników i członków ich rodzin, rejestracja zmian danych personalnych pracowników i zleceniobiorców (w formie elektronicznej).
 1. Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu wg potrzeb i dostarczanie w ustalonej z Klientem formie.
 1. Przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji związanej z umowami cywilnoprawnymi.
 1. Obliczanie stanu zatrudnienia dla potrzeb odpisu na fundusz socjalny, raportów GUS i in. wg przepisów oraz potrzeb Klienta
 1. Budowanie kontaktów z Inspekcją Pracy, ZUS, US, GUS i innymi instytucjami według potrzeb, przygotowywanie odpowiednich formularzy zgłoszeń w przypadku zmiany danych Klienta.
 1. Współpraca z Klientem przy inspekcjach i kontrolach z ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Skarbowego, w szczególności dostarczanie wyjaśnień, sprostowań i informacji do sporządzenia odpowiedzi właściwym organom w zakresie w/w czynności.
 1. Przygotowywanie wniosków/dokumentów w celu uzyskania przez Klienta zaświadczenia o niezaleganiu w zobowiązaniach wobec ZUS oraz US.
 1. Sporządzanie miesięcznych raportów dla Klienta wg uzgodnionego zakresu i formy.
 1. Informowanie Klienta o istotnych zmianach w polskim prawie pracy, dotyczących spraw kadrowych.
 1. Informowanie Klienta o istniejących w przedsiębiorstwie lub przewidywanych niezgodnościach z prawem pracy lub jego naruszeniach.

 

Usługi płatne dodatkowo wg stawki godzinowej:

 1. Audyt poprawności dokumentacji kadrowej oraz ew. poprawa
 1. Prowadzenie wykazu brakującej dokumentacji w aktach osobowych pracownika i monitorowanie istotnych dat jak np. nabycia nowych uprawnień, prowadzenie ewidencji ważności badań lekarskich i szkoleń BHP
 1. Pomoc w przygotowywaniu przepisów, procedur wewnętrznych tj. Regulaminów Pracy, Wynagradzania, Premiowania, ZFŚS i innych.