Rodo

Imię i nazwisko

Adres mailowy

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych w firmie Personality Personnel Consulting Sp. z o.o.

Niniejszym informujemy, że Administratorem Danych Osobowych, przesłanych do nas w formie CV lub dokumentu, zawierającego dane osobowe, jest firma Personality Personnel Consulting Sp. z o.o. 
Dane osobowe przetwarzamy dla celów, związanych z rekrutacją oraz do podejmowania niezbędnych działań dla celów procesu rekrutacyjnego. 
Udostępnienie danych jest warunkiem umownym i jest dobrowolne.
Przetwarzamy dane osobowe (1) opierając się na zgodzie na przetwarzanie danych osobowych udzielonej nam przez kandydatów, albo (2) ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest kandydat (np. umowy o pracę) lub jest to konieczne do podjęcia działań poprzedzających zawarcie takiej umowy, na wniosek kandydata – w takim przypadku udzielenie informacji nie jest obowiązkowe, ale jest konieczne do tego, aby umowa mogła być zawarta i wykonywana. Nie wykorzystujemy danych osobowych dla celów innych niż wyżej wskazane. 
Pozyskujemy dane osobowe od osób, których dane dotyczą lub ze źródeł dostępnych publicznie.
W procesie przetwarzania danych chronimy interes osób, których dane osobowe przetwarzamy. 
Przetwarzamy dane z zachowaniem zasady minimalizacji danych, dane są adekwatne do celu, w jakim są przetwarzane.
Dostęp do danych posiadają tylko upoważnieni pracownicy, a nad ich ochroną oraz właściwym przetwarzaniem czuwa Inspektor Ochrony Danych, mail: iod@personality.pl 
Dane osobowe przekazujemy innym podmiotom na mocy odpowiednich umów o powierzeniu danych osobowych, za zgodą osób, których dane dotyczą, w sposób zakodowany i uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.
Każdy kandydat, którego dane przechowujemy, posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

iod@personality.pl