Assessment & Development Center

Assessment Center jest metodą uważaną za najtrafniejszą dla oceny kompetencji pracowniczych. 


Korzyścią z przeprowadzenia Assessment Center jest zdobycie wiedzy na temat prognozowanych przyszłych zachowań, w warunkach zbliżonych do praktycznych sytuacji zawodowych. Pozwala to na ocenę badanego pod kątem planowanego stanowiska, zadań czy odpowiedzialności. 

Uzyskana wiedza o mocnych i słabszych stronach pracownika pozwala ponadto na projektowanie odpowiednich szkoleń oraz ułatwia budowanie systemów motywacyjnych.

Assessment Center może być także motywującym i integrującym doświadczeniem dla samych pracowników, a zarazem wyrazem dbałości firmy o ich rozwój.

Bardzo ważne jest, aby cele Assessment Center były jasne dla całej załogi i aby metoda nie służyła redukcji personelu.

Usługa Assessment Center oferowana przez Personality zawiera następujące elementy:

            1.  Zidentyfikowanie kluczowych kompetencji, które podlegać będą ocenie

            2.  Sformułowanie definicji

            3.  Opracowanie skali ocen (3- lub 5-stopniowej) oraz wskaźników do kompetencji

            4.  Przygotowanie zadań i wybranie odpowiednich testów psychologicznych

            5.  Przeprowadzenie sesji Assessment Center (grupy ok. 5 osobowe)

            6.  Przygotowanie indywidualnych raportów na temat każdego z uczestników

Kompetencje są określane na takich samych zasadach, jak w przypadku budowania macierzy kompetencyjnych.

 Zadania do sesji Assessment Center dobierane są z uwzględnieniem ocenianych kompetencji i wskaźników, jak i umiejętności oraz wymagań docelowej grupy pracowników poddawanych ocenie.

Sesja Assessment Center zawiera ćwiczenia grupowe, indywidualne oraz wywiad swobodny.

Testy psychologiczne dobierane są przez Konsultanta-Psychologa, który także tworzy opinię na bazie zebranych wyników. Posługujemy się wyłącznie uznanymi testami psychologicznymi, wydanymi przez Pracownię Testów Psychologicznych. Alternatywnie oferujemy także możliwość przeprowadzenia testu projekcyjnego TAT (analizowanego metodą McClellanda), w celu określenia dominujących potrzeb i motywacji zawodowej pracowników.

Po realizacji usługi Assessment Center otrzymują Państwo zadania do wykorzystania w przyszłości.

Prowadzimy także szkolenia, przygotowujące pracowników naszych Klientów do funkcji Assessora.