Baza wiedzy

Identyfikator podatkowy w 2012 r.

Z dniem 1 stycznia 2012 r. znosi się numer identyfikacji podatkowej (NIP) nadany osobom fizycznym objętym rejestrem PESEL, nieprowadzącym działalności gospodarczej lub niebędącym zarejestrowanymi podatnikami podatku VAT.
Oznacza to, iż IDENTYFIKATOREM PODATKOWYM dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej jest obecnie numer PESEL i tym numerem należy się posługiwać w kontaktach urzędem skarbowym.
Dla pozostałych podmiotów, czyli dla:
-       osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
-       osób nieposiadających numeru PESEL,
-   osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej (np. spółki cywilne), będących podatnikami,
-       płatników podatków oraz
-       płatników składek ubezpieczeniowych
IDENTYFIKATOREM PODATKOWYM pozostaje NIP i tylko tym podmiotom , na ich wniosek, będzie nadawany Numer Identyfikacji Podatkowej.
Od 1 stycznia 2012 r. został również uchylony przepis, zgodnie z którym podatnicy PIT mieli obowiązek aktualizowania danych w bazie urzędu skarbowego w związku z otrzymaniem nowego dowodu osobistego. Zarówno informacja o zmianie dokumentu tożsamości, jak i pozostałe, osobowe dane identyfikacyjne będą automatycznie przekazywane administracji podatkowej bezpośrednio z rejestru PESEL. W przypadku zmiany adresu zamieszkania aktualny adres wystarczy podać w składanej deklaracji podatkowej lub innym dokumencie związanym z obowiązkiem podatkowym. Niezależnie od tego osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej może zgłosić zmianę miejsca zamieszkania do urzędu skarbowego w nowym formularzu ZAP-3. Również numer konta bankowego, służącego do zwrotów podatku z zeznań rocznych można zgłosić na w/w formularzu.

 

Od 1 stycznia 2012r zmiana art. 168 Kodeksu Pracy

Wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego już w 2012r. będzie możliwe aż do 30 września. Pracodawca nadal będzie miał obowiązek udzielać bieżącego urlopu w roku, w którym pracownik nabył do niego prawo (art. 161 K.P.), a dopiero w sytuacji, gdy pracownik nie będzie mógł go wykorzystać w danym roku, np. z powodu choroby, termin udzielania tego urlopu przesunie się do 30 września kolejnego roku.

 

Podwyżka płacy minimalnej

Od 1 stycznia 2012 minimalne wynagrodzenie wynosi w Polsce 1500 złotych brutto (na rękę trochę ponad 1000 złotych). Podwyżka była nieznaczna - do tej pory płaca minimalna wynosiła 1386 zł brutto. Pracodawcy jednak krytykują tę zmianę twierdząc, że może ona grozić zwolnieniami pracowników, którzy nie wypracują dla pracodawcy dochodu 3000 zł miesięcznie

 

Dłuższy urlop dla ojców

Wlatach 2010-2011 wymiar urlopu ojcowskiego wynosił 1 tydzień. Od 1 stycznia 2012 r. został on wydłużony do dwóch tygodni. Skorzystanie przez ojca dziecka z tego urlopu nie jest ograniczone. Oznacza to, że nawet jeżeli matka dziecka nie pracuje albo korzysta w tym czasie np. z urlopu wychowawczego, to i tak pracownik ma do niego prawo. Ponadto pracownik może wystąpić o urlop ojcowski w dowolnym i dogodnym dla niego czasie, byle mieścił się on w okresie do ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia.

 

Dłuższy urlop dla matek

Dodatkowy urlop macierzyński dla tych kobiet, które urodzą dziecko w 2012 roku wynosi 4 (przy urodzeniu jednego dziecka) lub 6 tygodni (w przypadku ciąży mnogiej). Pracownica może więc liczyć na urlop macierzyński w wymiarze - od 24 tygodni w razie urodzenia jednego dziecka do maksymalnie 43 tygodni w razie urodzenia pięciorga dzieci w trakcie jednego porodu. Pracownica nie musi korzystać z całości urlopu dodatkowego, tylko z części, np. dwóch tygodni zamiast czterech, a może nie korzystać z niego wcale.

 

Raport ZUS RMUA tylko raz w roku

Informacje zawarte w raportach przekazywanych do ZUS (na druku ZUS RMUA lub w innej formie) pracodawca będzie przekazywał ubezpieczonemu w podziale na poszczególne miesiące, za rok ubiegły w terminie do dnia 28 lutego roku następnego. Jedynie na żądanie ubezpieczonego - nie częściej niż raz na miesiąc - może przekazać informację za miesiąc poprzedni.