Usługi płacowe

Zakres usług płacowych

1. Kalkulacja i sporządzanie list płac:

  • naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zaliczek na Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych, płaconych przez pracownika i pracodawcę
  • wprowadzanie i przetwarzanie danych płacowych Klienta oraz naliczanie wynagrodzeń zgodnie z danymi źródłowymi, przepisami prawa oraz informacjami otrzymanymi od Klienta, w kwotach brutto,  netto oraz z wykazaniem wszystkich części składowych wynagrodzenia, jak również z  potrąceniami pracowniczymi (związanymi z zadłużeniem w stosunku do pracodawcy lub sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych)
  • naliczanie wynagrodzeń chorobowych oraz zasiłków płatnych przez ZUS oraz pozostałych absencji (urlopy, nieobecności)
  • sporządzanie szczegółowych oraz zbiorczych list płac w formacie ustalonym z Klientem i przekazywanie ich  osobom upoważnionym przez Klienta w sposób zaszyfrowany

2. Sporządzanie i przekazywanie Klientowi indywidualnych pasków wynagrodzeń dla każdego pracownika, uwzględniających dane zawarte w listach płac i raportach imiennych ZUS (ZUS RMUA).

3. Przygotowywanie przelewów dla pracowników na wskazane indywidualne rachunki bankowe w formie elektronicznej do realizacji przez Klienta, lub przy pomocy subkonta.

4. Przygotowywanie miesięcznych raportów płacowych, księgowych w formie uzgodnionej z Klientem.

5. Sporządzanie zestawień podatku dochodowego od osób fizycznych oraz deklaracji ZUS.

6. Sporządzanie zaświadczeń do celów zasiłkowych Z-3, prowadzenie dokumentacji zasiłkowej.

7. Przygotowanie informacji o miesięcznych płatnościach na rzecz Urzędu Skarbowego, ZUS, PFRONu, komorników, innych.

8. Przygotowanie  przelewów na konta ZUS, US, PFRONu, komorników, w formie elektronicznej do realizacji przez Klienta, lub przy pomocy subkonta.

9. Sporządzanie i przesyłanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych ZUS, PFRON.

10. Naliczanie wynagrodzeń zleceniobiorców, zgodnie z wiążącymi postanowieniami umów, przepisami prawa oraz z uwzględnieniem danych zmiennych przekazywanych przez Klienta, w kwotach brutto,  netto oraz z wykazaniem wszystkich części składowych wynagrodzenia jak również z potrąceniami.

11. Sporządzanie list płac oraz zbiorczych list płac w formacie ustalonym z Klientem z tytułu umów cywilnoprawnych.

12. Przygotowywanie przelewów z tytułu umów cywilnoprawnych.

13. Przygotowywanie zaświadczeń o zarobkach wg potrzeb.

14. Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych PIT-4R, PIT- 8AR oraz ich dystrybucja do odpowiednich Urzędów Skarbowych.

15. Sporządzanie rocznej informacji podatkowej PIT-11 / PIT 40 oraz dystrybucja do obecnych i byłych pracowników oraz odpowiednich Urzędów Skarbowych.

16. Sporządzanie rocznych raportów do ZUS (ZUS IWA) i PFRON

 

Usługi płatne dodatkowo wg stawki godzinowej:

1. Sporządzanie danych do raportów statystycznych GUS Z01, Z06, Z12 i DG1.

2. Sporządzanie zaświadczeń do celów emerytalno-rentowych – RP-7 z powierzonych dokumentów.

3. Sporządzanie korekt list płac w związku z przesłaniem dodatkowych danych przez Klienta po zamknięciu listy płac wg terminu.

4. Sporządzanie korekt deklaracji podatkowych, ZUS, PFRON, GUS i innych, składanych ponownie w związku z przesłaniem dodatkowych danych przez Klienta.

5. Sporządzanie dodatkowych raportów na potrzeby Klienta.

6. Symulacje miesięcznych lub rocznych wynagrodzeń oraz zestawień niestandardowych.